Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C.Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 17/04/2017

A-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

- Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

- Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,

- Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

- İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,

- İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

- İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,

- Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

- Bakanlığa  ait  taşınmazların  envanter  kayıtlarının  ve  icmal  cetvellerinin  tutulması,  her  türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,

- Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKOP tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,

- Sağlık  Yatırımları  Genel  Müdürlüğünce  görevlendirildiği  durumlarda  kontrollük  hizmetlerini yürütmek,

- Sağlık  Yatırımları  Genel  Müdürlüğünce  görevlendirildiği  durumlarda  geçici  ve  kesin  kabul heyetlerinde bulunmak,

- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

B-İDARİ İŞLER BİRİMİ

- 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

- Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

- İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

- Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

- Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,

- Müdürlüğe ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak, planlamak, yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak,

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,

- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

C-TAHAKUK VE MALİ İŞLER BİRİMİ

- İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

- Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

- Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,

- Bakanlığa  bağlı  sağlık  kuruluşların  yıllık  ödenek  ihtiyaçlarını  belirleyerek  bütçe  hazırlığı  için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

- Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.