Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C.T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

T.C

ZONGULDAK VALİLİĞİ

 İl Sağlık Müdürlüğü

İ L A N

          2017 yılı içerisinde 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri anılan kanununun 7. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca 31/12/2016 tarihli ve 29535 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 20/12/2016 tarihli ve 2016/9644 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilmiş olup Maliye Bakanlığı tarafından ilimize kadrolar vize edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 2017/3 nolu Genelgesine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre İl Sağlık Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

 2) 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen Personel Dağılım Cetvelinde öngörülmeyen branşlarda veya Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.

3) Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin devamı sağlanacaktır.

4) Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır

5) İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı il merkezinden ve aynı ilin ilçelerinden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde, il merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde aynı ilin ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

6) Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanın eşitlik olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

7) Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

8) İl içerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi işlemleri ve sözleşmenin feshinden sonra Devlet memurluğuna atama işlemleri İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.

9) Kadrosu İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hastanede olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek, ancak atama sırasında aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.

10) Personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

11) Sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde sözleşmeli statüye geçerken çalıştıkları birimlere naklen atamaları yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atanacaktır.

        AÇIKLAMA:

 1-  Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmünün İl Sağlık Müdürlüklerince göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kura Takvimi:

Başvuruların alınması; 05/10/2017 - 10/10/2017

Başvuruların değerlendirilmesi: 11/10/2017

Kura yeri: Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu

Kura tarihi : 12/10/2017 Saati: 10:00 

Sonuçların İlanı : www.zonguldak.ism.saglik.gov.tr

başvuru formu.docx
sözleşmeli personel 2017 yılı vizeleri1.xlsx