Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C.T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 YILI 1. DÖNEM 4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME

Güncelleme Tarihi: 11/04/2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI 1. DÖNEM 4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İLANI

İ L A N METNİ

          4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkındaki Kanun, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve 2018/9 sayılı 4924 Sözleşmeli Personel Genelgesine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacak olup, söz konusu yerleştirme işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

USUL VE ESASLAR

 1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
 2. 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen Personel Dağılım Cetvelinde öngörülmeyen branşlarda veya Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.
 3. Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin devamı sağlanacaktır.
 4. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 5. Birimlerde vizelenen pozisyonlar, acil tıp uzmanlarına öncelik verilmek suretiyle personel dağılım cetvelinde öngörülen branş ve sayılar esas alınarak kullanılacaktır.
 6. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanın eşitlik olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
 7. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
 8. İl içerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi işlemleri ve sözleşmenin feshinden sonra Devlet memurluğuna atama işlemleri Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
 9. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sağlık birimlerinde sözleşmeli yönetici olarak görev alanların anılan Kanuna göre sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek olup, ancak atama sırasında 663 sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
 10. Kadrosu Kurumumuza bağlı hastanede olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek, ancak atama sırasında aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
 11. Personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.
 12. Sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde sözleşmeli statüye geçerken çalıştıkları birimlere naklen atamaları yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atanacaktır.
 13. Bu kura ilanına ait iş ve işlemler 4924 Sözleşmeli Personel Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülecektir.

AÇIKLAMA

Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü göz önünde bulundurulacaktır.

NOT: 

 1. Bundan sonraki 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli statüye geçiş talepleri Müdürlüğümüzün ilanı üzerine yapılacak olup, ilan haricinde talep/başvuru alınmayacaktır.

KURA TAKVİMİ

Münhal Yerlerin İlanı ve Başvuruların Alınması

11-20 Nisan 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

24-26 Nisan 2018

Sonuçların Duyurulması

27 Nisan 2018

Atama ve Tebligatların Yapılması

30 Nisan-04 Mayıs 2018

Hizmet Sözleşmelerinin İmzalatılması

15 Mayıs 2018

MÜNHAL KADRO SAYILARI

BAŞVURU FORMU