DİYABET STANDINA VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK OLDU
12 Kasım 2021

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından 14 Kasım dünya diyabet günü etkinlikleri kapsamında Valilik binası önünde diyabet stantı kuruldu.

Düzenlenen stantın açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzm.Dr. Cansu Surat Helvacı, Dr. Ayşe Türk, Diyetisyen Miyase Koru, Hemşire Gizem Kırbaş katıldılar.

Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği stantta Halk Sağlığı Hizmetleri Sağlık personelleri tarafından vatandaşların açlık ve tokluk kan şekerleri ölçülerek diyabet ve beslenme konularında bilgilendirilerek riskli olanlar hastaneler yönlendirildi.

14 Kasım  Dünya Diyabet günü etkinlikleri kapsamında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner açıklamasında şöyle dedi. “  Sağlık Dünyadaolduğugibiülkemizdedeönemlibirhalksağğısorunuhalinegelendiyabetin önemininvurgulanmasıamaylaheryılolduğugibibuyılda14KasımDünyaDiyabetGünü” olarak kutlanmaktadır.

Halkarasındaşekerhastalığıolarakdabilinendiyabetingörülmesıklığıhergeçengün artmaktadır.Diyabetkanşekerinizenleyeninsülinhormonununüretilememesiveya crelerdekietkinliğininazalmasınabağolarakortayaçıkanveartmışkanşekerizeyleriile tespit edilenkronik birhastalıktır.

Diyabetçeşitlerinişöylesıralayabiliriz:Tip-1Diyabet(İnsülinbağım),Tip-2Diyabet (İnsülinebağımolmayan),GestasyonelDiyabet(GebelikDiyabeti),Pre-Diyabet(Gizlişeker hastalığı),LADA(Yetişkinlerdelatentotoimmündiyabet),MODYDiyabet(Gençlikteortaya çıkan erişkintipi diyabet).

UluslararasıDiyabetFedarasyonu(IDF)tarafındandiyabetyaygınğıhakkındayapılan güncel veriler,Türkiye’de20-79yaşaralığında7milyodiyabethastasıolduğunvebu rakamıntoplamyetişkinfusununyaklaşıkyüzde 15’inedenk geldiğini göstermektedir.

Diyabetinortayaçıkmasıilebirliktenormaldeğerlerinüzerindeseyredenkanşekeri SİNİRSTEMİ,GÖZ,KALPVeBÖBREKgibiorganlardaakutvekronikkomplikasyonalaraneden olabilmekte,bununbirsonucuolarakdabuorganlarınişlevlerindeönemlisorunlarayol açabilmektedir.

TürkiyeDiyabetHipertansiyonObeziteveEndokrinolojikHastalıklarPrevelans Çalışması-II(TURDEP-II)sonuçlarınagöre,ülkemizdediyabetgörülmnesıklığıyüzde 13,7dir.Dünya Genelinde Her6Saniyede 1Kişi Diyabet NedeniyleHayatını Kaybetmektedir.

Diyabetiçinrisk  faktörlerinişöyle  sıralayabiliriz:AileÖyküsü,YanlışBeslenmeve Obezite,HareketsizYaşam,ksekTansiyon.Diyabetliolsunveyaolmasıntümbireylerin hastalığayakalanmariskizenlifizikselaktivite,sağlıklıvedengelibeslenmevesağlıklıyaşam ortamlarınınteşvikedilmesiyoluylayüzde 50dendahayüksekorandaönlenebilir.Diyabetli bireylerdediyabetyönetimiiçineğitimçokönemlidir.Yapılançalışmalardadiyabet hastalarınayapılacakeğitimlerleonlarınyaşamkalitelerininarttırldığıispatedilmiştir.Bu sebeple hekimlerve hemşireler tarafındanverileneğitimlere önemverilmelidir.

2021-2023DünyaDiyabetGünütemasıDiyabet BamınaErişimdir.

UluslararasıDiyabetFederasyonubuüçyıllıktemayıdiyabetileilgilimevcutstratejik planlarıeniyişekildesürdürmekvediyabetkampanyasınailişkinplanlama,geliştirme,katılım ve tanımıkolaylaşrmak için smiştir.

Dünyaçapındamilyonlarcadiyabetlibireydiyabetbakımınaerişememektedir. Diyabetlibireyler,durumlarıyönetmekvekomplikasyonlardan kaçınmakiçinsüreklibakım vedesteğeihtiyaçduyarlar.

Kanglukozuöümüdiyabetyönetimiiçintemelihtiyaçlardanbiridir.Ancakbirçok ülkedediyabetlibireyler ihtiyaçduyulanekipmanlaraulaşamamaktadır.

 • Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığıarttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve taalan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin kseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasıamaçlayan “Türkiye Diyabet Programıuygulanmaktadır.

  “TürkiyeDiyabetProgramı”ndadiyabethastalığıileilgiligenelbilgilerözetlenmiş, diyabetinDünya’daveTürkiye’de mevcutdurumuortayakonmvediyabetle etkinmücadele edilebilmesi için ulaşılmasıgereken 5 amaçbelirlenmiştir. Bu amaçlar;

  • Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,
  • Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasıslamak,
  • Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini slamak,
  • Çocukluk çında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,
  • Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet programı etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Yukarıdayeralanamaçlardoğrultusundaülkemizdediyabetbakımınaerişimin arrılması içinbirincibasamaktakronikhastalıknetimplatformukapsamındaailehekimleri tarafındanhedefnüfuslarındayapılacakdiyabet taramaveizlemleriileetkindiyabetbakımına erişimin arrılmasıhedeflenmektedir.

İlimizdedeDiyabetAileSağğıEğitimiProjesikapsamındapilotolaraksilmişolan AileSağğıMerkezlerimizdediyabetlihastalarımızabelirlenmişkonularda eğitimler verilerek hastalarınyaşamkaliteleriniartırılmasıvediyabetinkronikkomplikasyonlarınınönlenmesi hedeflenmektedir.

14 KasımDünyaDiyabetEtkinliklerikapsamındaZonguldak İlSağlık Müdürlüğü olarak 12 KasımCumagünü Valilik önüne, 15 KasımPazartesigünü Soğuksu Pazaryeri girişinestant açılacak oluphekim, diyetisyen ve hemşire eşliğinde bireylerinkanşekeri ölçümüyapılıpDiyabet Hastalığı, DiyabetHastalığında Beslenme konularında bilgilendirme yapılacaktır.

DİYABETTENKORUNMAK İÇİN;

Vücut ağırlığıkontrolet,
Hareketegeç,
Tamtahıllatercih et,
Yağ tüketiminedikkatet,
Yeterlivezenliuyu ,
Stresten uzak dur ,
Sigaravealkolgibi zararlıaşkanlıklarıbırak ,
Sağk kontrollerinizenliyapr “

 • IMG_0164.JPG
 • IMG_0149.JPG
 • IMG_0174.JPG
 • IMG_0178.JPG
 • IMG_0190.JPG
 • IMG_0192.JPG