Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı İstihdamı
11 Mayıs 2022

İLAN METNİ

Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamı

5258 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde, aşağıda yer alan İlimiz Aile Hekimliği Birimine kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdam edilecektir.


İLÇE

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ

AİLE HEKİMİ

ASM TELEFON NO

ADRES

ÇAYCUMA

KARAPINAR ASM

67 03 018

DR. DAVUT AYDIN

372 628 31 99

KARAPINAR ASM ÇAYCUMA/ZONGULDAK


BAŞVURU ESAS VE USULLERİ

1-Söz konusu pozisyona;

- Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

2- Başvuru için ilimizde ikâmet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır.

4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;

- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

- Adli Sicil/Arşiv kaydı belgesi (E-Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti, (Sağlık Bakanlığınca tescil edilmemiş diplomalar ve geçici mezuniyet belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu, (Aile hekiminden alınacak tek tabip raporu olabilir)

- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve altı ay öncesine kadar başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe ile

- Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.

Kişiye ait bu belgelere ek olarak;

- İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli aile hekimince imzalanmış, sadece bir Aile Sağlığı Çalışanı ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır.

5- Her başvuru dosyasına Müdürlüğümüzden resmi evrak numarası verilecek olup ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde evrak giriş numarasına göre işlem yapılacaktır. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir. Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonrakişi,  Müdürlüğümüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesini 16/05/2022 tarihinden geçerli olmak üzere imzalayacak ve görevine başlayacaktır.

6- Başvurular ; 12/05/2022 tarihi  Perşembe günü başlayıp, 13/05/2022 tarihi Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.

Başvuru dilekçe örneği için tıklayınız.
Aile Hekimliği Birimi İle Anlaşma formu için tıklayınız.